Regulamin portalu sprzedażowego
dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 01.01.2016r.

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) sporządzony został na podstawie art. 8 ust. 1-4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1422) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu sprzedażowego na stronie internetowej, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
Korzystanie ze Portalu sprzedażowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Akceptacji Regulaminu Klient dokonuje przed dokonaniem zakupu zaznaczając właściwe pole w formularzu rejestracyjnym.

I. Informacje ogólne

1. Portal sprzedażowy prowadzony jest przez TOP WINA ŚWIATA BIELANKIEWICZ S.C. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100), przy ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 27/1, NIP 671-15-84-116, REGON 330986936 (dalej: Sprzedawca).
2. TOP WINA ŚWIATA BIELANKIEWICZ S.C z siedzibą w Kołobrzegu posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu, wydane przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu, na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231).
3. Dane kontaktowe Portalu sprzedażowego i spółki TOP WINA ŚWIATA S.C.
(a) telefoniczny pod numerem +48 94 35 42847
(b) za pośrednictwem poczty elektronicznej:sklep@wina-swiata.pl
(c) za pomocą formularza na stronie internetowej Portalu sprzedażowego
(d) listownie na adres: ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 27/1, 78-100 Kołobrzeg.
4. W ramach Portalu sprzedażowego Sprzedawca prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Towary nabyte za pośrednictwem Portalu sprzedażowego nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży.


II. Wymagania techniczne i rejestracja

1. Do korzystania z usług Portalu sprzedażowego niezbędny jest dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się lub korzystającego z serwisu Portalu sprzedażowego.
2. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".
3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zakupy realizowane są po zalogowaniu się Klienta w Portalu sprzedażowym poprzez podanie logionu i ustalonego hasła. Login i hasło mają charakter poufny.
4. Portal sprzedażowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.
5. Warunkiem dokonania rejestracji jest złożenie przez Klienta oświadczenia, że ma ukończone 18 lat oraz że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. Złożenie oświadczenia odbywa się przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego checkboxu podczas rejestracji w Portalu sprzedażowym.


III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Klient składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Portalu sprzedażowego. Sprzedawca przesyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej informację z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zakupów złożonych z naruszeniem Regulaminu.
4. Sprzedawca oświadcza, że zaprezentowane na stronie internetowej Portalu sprzedażowego informacje o towarach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Klient, przesyłając do Portalu sprzedażowego zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcą. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi, do momentu wysłania przez Portal sprzedażowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Portal sprzedażowy dostępności towarów u dostawców.
5. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem uważa się za zawartą. W przypadku Klientów będących konsumentami potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi jednocześnie przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT albo paragon fiskalny.
6. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
7. W razie wystąpienia braku zamówionego towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją zamówienia, a Klient ma prawo wówczas do rezygnacji z całości zamówienia, bądź do rezygnacji z towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego towaru na podobny, o zbliżonych właściwościach i cenie.
8. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
a. wyboru zamawianych towarów bądź usług,
b. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy,
c. wyboru sposobu płatności, spośród dostępnych w Portalu sprzedażowym.
9. Cena towaru uwidoczniona na stronie Portalu sprzedażowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronie Portalu sprzedażowego w trakcie składania zamówienia, stanowiącego wyraz woli związania się umową sprzedaży.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w Portalu sprzedażowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
11. Faktura VAT zostanie wystawiona dla podmiotu gospodarczego po podaniu następujących danych w formularzu: nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP, zgodnie ze stanem rzeczywistym. W przeciwnym wypadku wystawiony zostanie paragon fiskalny dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
12. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy pod adresem ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 27/1, 78-100 Kołobrzeg.
14. Kupujący oświadcza, że nie nabywa towaru w celu jego dalszej odsprzedaży.

IV. Formy płatności i dostawa towaru

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a. płatność gotówką przy odbiorze - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
b. przelew bankowy – przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy:
81 1160 2202 0000 0000 6174 7606 - realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c. przelew elektroniczny w systemie płatności elektronicznych akceptowanych przez Portal sprzedażowy - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
2. Klient może odebrać zrealizowane zamówienie osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
3. Dostawy towaru realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej i realizowane są wyłącznie w dni robocze w godzinach 08:00 – 18:00. Do okresu realizacji nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Termin realizacji dostawy jest ustalany każdorazowo indywidualnie z Klientem. Termin dostawy określony w procesie ustalania jest wyrazem preferencji Klienta.
5. Kurier upoważniony jest do dokonania w imieniu Sprzedawcy wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W szczególności kurier ma obowiązek zażądać od odbiorcy przesyłki okazania dowodu tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu kurier odmówi wydania towaru. Paczki zawierające alkohol mogą odebrać wyłącznie osoby pełnoletnie. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, co do trzeźwości osoby odbierającej towar, kurier również odmówi wydania towaru.
6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo. Kurier podejmie próbę ponownego dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w doręczeniu przesyłki, leżące po stronie Klienta. Sprzedawca ponowni próbę dostarczenia towaru po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających jego dostarczenie. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty, w identycznej wysokości, co przy pierwszej wysyłce tego zamówienia.
7. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest, jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu.


V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), Klient będący konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest na stronie Portalu sprzedażowego, w zakładce „Regulaminy – odstąpienie od umowy”. Oświadczenie to może być również złożone w każdej innej formie wyrażającej w sposób dostateczny wolę konsumenta. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając oświadczenie na adres: ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 27/1, 78-100 Kołobrzeg oraz dokonać zwrotu towaru pod adresem: ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 27/1, 78-100 Kołobrzeg.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym.
4. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia oraz w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Portalu sprzedażowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba ze konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


VI. Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klientów, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawna (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Klientowi będącemu konsumentem przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru, nie później jednak niż 2 lat od daty doręczenia towaru. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie na adres: ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 27/1, 78-100 Kołobrzeg. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres: ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 27/1, 78-100 Kołobrzeg.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź listowanie, na adres zamieszkania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
5. Koszt odesłania towaru podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. Nieznaczne różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Portalu sprzedażowego nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
7. Przy dostawach realizowanych przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzenia, czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym Sprzedawcę. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.
8. Na sprzedawane za pośrednictwem Portalu sprzedażowego towary Sprzedawca nie udziela gwarancji.


VII. Postanowienia końcowe

1. Klient korzystający z usług Portalu sprzedażowego ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści przez Klienta.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, jeżeli jest to spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub wynikających z innych indywidualnych ustawień oprogramowania zainstalowanego na komputerze Klienta.
3. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do wszelkich materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest Sprzedawca. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć, bez zgody właściciela, będzie traktowane, jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Portalu sprzedażowego.